Participación, inclusión y situación de las mujeres en el ámbito cultural en México - Núm. 4-2016, Diciembre 2016 - Investigaciones del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la equidad de género (CEAMEG) - Libros y Revistas - VLEX 679114253

Participación, inclusión y situación de las mujeres en el ámbito cultural en México

Autor:Lic. Antonio Abimahel Barrón Pelcastre/Lic. María Leonor Monterrubio Ramírez/Lic. Pablo Delgadillo Vallejo/Emma Trejo Martínez
Páginas:3-78
 
EXTRACTO GRATUITO
3
Ιντροδυχχι⌠ν
Λα λιβρε χιρχυλαχι⌠ν ψ λα διφυσι⌠ν δελ σαβερ ψ λασ ιδεασ δεβε σερ ελ οβϕετιϖο παρα υν
δεσαρρολλο ιντεγραλ δε τοδοσ λοσ µιεµβροσ δε λα σοχιεδαδ. Ελ λιβρε ιντερχαµβιο ψ
αδθυισιχι⌠ν δε χονοχιµιεντοσ, βυσχανδο ηαχερ χονχιενχια δε λα ιµπορτανχια δε
εδυχαρ εν ϖαλορεσ, χοστυµβρεσ ψ πρ〈χτιχασ σοχιαλεσ παρτιχυλαρεσ θυε ιδεντιφιχαν α λασ
µυϕερεσ χοµο υν γρυπο δε ϖιδα ψ νο α τραϖσ δε πλανεσ ψ προγραµασ θυε ιντενταν
ϖενδερ λα χυλτυρα χοµο υν προδυχτο µ〈σ δε χονσυµο.
Λασ µυϕερεσ εν Μξιχο εραν ελ 61% δε λα ποβλαχι⌠ν ηαστα 2015 (ΙΝΕΓΙ), ασ θυε δε
νινγν µοδο σον µινορα, περο α λο λαργο δε λα ηιστορια ηαν συφριδο υν τρατο
δισχριµινατοριο. ∆υραντε µυχηο τιεµπο εραν χονσιδεραδασ µενταλµεντε ινφεριορεσ ε
ινδιγνασ δε σερ γενεραδορασ δε λα µ〈σ µνιµα µυεστρα δε χυλτυρα ο πεορ αν,
δεποσιταριασ δε ελλα, ηαψ θυε ρεµαρχαρ θυε εστοσ πενσαµιεντοσ νο σολο λοσ τεναν
ελ γρυεσο δε λα ποβλαχι⌠ν µασχυλινα δε χυαλθυιερ παρτε δελ µυνδο, σινο θυε ινχλυσο
αθυελλοσ περσοναϕεσ χονσιδεραδοσ χοµο µεντεσ συπεριορεσ διερον µυεστρα δε συ
µισογινια ψ µαχηισµο:
Λα µυϕερ νο τενδρα ελ γενιο δελ αδορνο σι νο ποσεψερα ταµβιν ελ ινστιντο δε
δεσεµπε〉αρ ελ παπελ σεχυνδαριο∀ (Νιετζσχηε).
Λοσ φυνδαµεντοσ δε λα χασα σον λα µυϕερ ψ ελ βυεψ: ελ βυεψ παρα θυε αρε ψ λα µυϕερ παρα
θυε γυαρδε∀ (Φραψ Λυισ δε Λε⌠ν).
Σ⌠λο ελ ασπεχτο δε λα µυϕερ ρεϖελα θυε νο εστ〈 δεστιναδα νι α λοσ γρανδεσ τραβαϕοσ δε λα
ιντελιγενχια νι α λοσ γρανδεσ τραβαϕοσ µατεριαλεσ (Σχηοπενηαυερ).
Λα ηεµβρα εσ ηεµβρα εν ϖιρτυδ δε χιερτα φαλτα δε χυαλιδαδεσ (Αριστ⌠τελεσ).
Ελ φυερτε δε λα µυϕερ νο εσ σαβερ σινο σεντιρ. Σαβερ λασ χοσασ εσ τενερ χονχεπτοσ ψ
δεφινιχιονεσ, ψ εστο εσ οβρα δελ ϖαρ⌠ν (Ορτεγα ψ Γασσετ).
Α λασ νι〉ασ νο λεσ γ υστα απρενδερ α λεερ ψ εσχριβιρ ψ, σιν εµβαργο, σιεµπρε εστ〈ν
δισπυεστασ παρα απρενδερ α χοσερ∀ (Ρουσσεαυ)
4
Αβορρεζχο α λα µυϕερ σαβια. Θυε νο ϖιϖα βαϕο µι τεχηο λα θυε σεπα µ〈σ θυε ψο,
ψ µ〈σ δε λο θυε χονϖιενε α υνα µυϕερ. Πορθυε ςενυσ ηαχε α λασ δοχτασ λασ µ〈σ
δεπραϖαδασ (Ευρπιδεσ).
Λα µυϕερ νο νεχεσιτα εσχριτοριο, τιντα, παπελ νι πλυµασ. Εντρε γεντε δε βυενασ
χοστυµβρεσ ελ νιχο θυε δεβε εσχριβιρ εν λα χασα εσ ελ µαριδο (Μολιερε).
Σεπα υνα µυϕερ ηιλαρ, χοσερ ψ εχηαρ υν ρεµιενδο, θυε νο ηα µενεστερ σαβερ
γραµ〈τιχα νι ηαχερ ϖερσοσ (Χαλδερ⌠ν δε λα Βαρχα).
Εν τοδα µυϕερ δε λετρασ ηαψ υν ηοµβρε φραχασαδο (Βαυδελαιρε).
Υνα µυϕερ αµαβλεµεντε εστπιδα εσ υνα βενδιχι⌠ν δελ χιελο (ςολταιρε).
Σι, πορ ϖεντυρα, αλγυνα µυϕερ θυισιερα απαρεχερ χοµο σαβια, νιχαµεντε λογραρα
σερ δοσ ϖεχεσ νεχια: σερα χοµο ιντενταρ λλεϖαρ υν βυεψ αλ γιµνασιο (Ερασµο δε
Ρ⌠ττερδαµ).
∆εβισ ρετρασαρ λο µ〈σ θυε οσ σεα ποσιβλε ελ µοµεντο εν θυε ϖυεστρα µυϕερ οσ
πιδα υν λιβρο (Βαλζαχ).
Λα µυϕερ περτενεχε αλ σεξο δβιλ (Κιερκεγαρδ).
∀Λα ϖιδα δε τοδα µυϕερ, α πεσαρ δε λο θυε ελλα διγα, νο εσ µ〈σ θυε υν ετερνο
δεσεο δε ενχοντραρ α θυιεν σοµετερσε∀ (∆οστοιεϖσκι).
∀Εσ ορδεν νατυραλ εντρε λοσ ηυµανοσ θυε λασ µυϕερεσ εστν σοµετιδασ αλ ηοµβρε,
πορθυε εσ δε ϕυστιχια θυε λα ραζ⌠ν µ〈σ δβιλ σε σοµετα α λα µ〈σ φυερτε∀ (Σαν
Αγυστν).
∀Λασ µυϕερεσ ηαν δε γυαρδαρ σιεµπρε λα χασα ψ ελ σιλενχιο∀ (Φιδιασ).
∀Λασ µυϕερεσ νυνχα τιενεν ναδα θυε δεχιρ περο λο διχεν
ενχανταδοραµεντε∀ (Οσχαρ Ωιλδε).
∀Λα µυϕερ τιενε υν τεµπεραµεντο δβιλ ψ εσ δε ραζοναµιεντο ινεσταβλε∀ (Σαντο
Τοµ〈σ δε Αθυινο).
5
Αντε εστε πανοραµα ηιστ⌠ριχο, λασ µυϕερεσ εν χαδα ποχα σε ηαν τενιδο θυε ρεβελαρ
ψ εξιγιρ συσ δερεχηοσ ηυµανοσ χοµο περσονασ, υνο δε λοσ οβϕετιϖοσ δε λα λλαµαδα
Πριµερα Ολα δελ Φεµινισµο σε χεντρα, πρεχισαµεντε, εν λα ιγυαλδαδ δε λα
ιντελιγενχια ψ λα ρειϖινδιχαχι⌠ν δε λα εδυχαχι⌠ν.
Πορ τοδα εστα παρτε ηιστ⌠ριχα ελ ασπεχτο αχαδµιχο εσ δε συµα ιµπορτανχια, ελ
αχχεσο α λα εδυχαχι⌠ν ψ α λα χυλτυρα νο φυε ελ ρεσυλταδο δε γραχιοσασ χονχεσιονεσ
σινο δε υνα ϖερδαδερα λυχηα δε µυχηασ µυϕερεσ, θυε χοντρα τοδο προν⌠στιχο
λογραρον γρανδεσ αϖανχεσ, γρανδεσ δεσχυβριµιεντοσ εν βενεφιχιο δε τοδα λα
ηυµανιδαδ, γρανδεσ οβρασ δε αρτε, γρανδεσ οβρασ λιτεραριασ, θυε πορ συπυεστο, ηοψ
πορ ηοψ σον ελ οργυλλο δε λα ηυµανιδαδ.
Χον λο αντεριορ, σε πυδιερα χονσιδεραρ θυε λασ µυϕερεσ ηαν χονθυισταδο πλεναµεντε
ελ χαµπο δε λα εδυχαχι⌠ν ψ πορ ενδε λα χυλτυρα, σιν εµβαργο ναδα µ〈σ ινχοµπλετο,
σι βιεν εσ χιερτο θυε ηαν λογραδο ινχυρσιοναρ δεντρο δε τοδασ λασ ραµασ δε λασ
χιενχιασ, λασ ηυµανιδαδεσ, λα φιλοσοφα, λα πολτιχα, λα εχονοµα ψ τοδασ αθυελλασ
αχτιϖιδαδεσ θυε εν αλγν µοµεντο λεσ φυερον νεγαδασ, χιερταµεντε λο ηαν λογραδο
α βασε δε µυχηασ λυχηασ ψ νο ποχοσ σαχριφιχιοσ.
Πορ ταλ µοτιϖο ελ Χεντρο δε Εστυδιοσ παρα ελ Αδελαντο δε λασ Μυϕερεσ ψ λα Εθυιδαδ
δε Γνερο (ΧΕΑΜΕΓ) ρεαλιζ⌠ εστε βρεϖε δοχυµεντο εν ελ θυε σε ηαχε υνα ϖαλοραχι⌠ν
δε λοσ λογροσ ψ δε λα πρεσενχια δε λασ µυϕερεσ εν λα εσφερα χυλτυραλ εν Μξιχο,
ασιµισµο σε αποψα εν δατοσ εσταδστιχοσ α παρτιρ δε λοσ χυαλεσ σε ρεαλιζα ελ αν〈λισισ
παρα ϖισυαλιζαρ συ χονδιχι⌠ν ψ ποσιχι⌠ν φρεντε α υν µυνδο γλοβαλιζαδο ψ χαδα ϖεζ
µ〈σ χοµπετιτιϖο, εν ελ θυε τιενεν θυε χοντινυαρ χον λα λυχηα παρα λογραρ ελ λυγαρ θυε
λεγτιµαµεντε λεσ χορρεσπονδε.
Ι. Μαρχο χονχεπτυαλ ε ηιστ⌠ριχο
Ελ χονοχιµιεντο δε λα χυλτυρα προπια ψ αϕενα περµιτε ιδεντιφιχαρ λασ φορταλεζασ ψ
δεβιλιδαδεσ δε χαδα πασ, σιστεµα, σοχιεδαδ, γοβιερνο, ργιµεν πολτιχο ψ ϕυδιχιαλ;
λοσ θυε ρεπρεσενταν υνα ϖενταϕα εστρατγιχα παρα θυιενεσ λοσ εµπλεαν χοµο υν

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA