Mujeres y trabajos no convencionales en México - Núm. 2-2016, Junio 2016 - Investigaciones del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la equidad de género (CEAMEG) - Libros y Revistas - VLEX 679107497

Mujeres y trabajos no convencionales en México

Páginas:5-57
RESUMEN

El trabajo está reconocido como un derecho humano, inherente a las personas por lo cual el Estado está obligado a garantizar las mejores condiciones, a fin de que todas las personas puedan ejercerlo en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Las mujeres se han incorporado de manera importante al mercado laboral, un número importante ya se percibe como cabeza de familia o como sostenimiento del hogar, pero en condiciones desiguales con respecto a los hombres. Un aspecto importante es la incursión de las mujeres en el espacio productivo, pero al contrario de los hombres cuya participación no es significativa en el espacio reproductivo, lo que ocasiona condiciones de desigualdad en el hogar. El marco jurídico nacional, la... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
2
Ρεσυµεν
Ελ τραβαϕο εστ〈 ρεχονοχιδο χοµο υν δερεχηο ηυµανο, ινηερεντε α λασ περσονασ πορ λο χυαλ
ελ Εσταδο εστ〈 οβλιγαδο α γαραντιζαρ λασ µεϕορεσ χονδιχιονεσ, α φιν δε θυε τοδασ λασ
περσονασ πυεδαν εϕερχερλο εν ιγυαλδαδ δε χονδιχιονεσ ψ λιβρε δε δισχριµιναχι⌠ν.
Λασ µυϕερεσ σε ηαν ινχορποραδο δε µανερα ιµπορταντε αλ µερχαδο λαβοραλ, υν νµερο
ιµπορταντε ψα σε περχιβε χοµο χαβεζα δε φαµιλια ο χοµο σοστενιµιεντο δελ ηογαρ, περο εν
χονδιχιονεσ δεσιγυαλεσ χον ρεσπεχτο α λοσ ηοµβρεσ. Υν ασπεχτο ιµπορταντε εσ λα ινχυρσι⌠ν
δε λασ µυϕερεσ εν ελ εσπαχιο προδυχτιϖο, περο αλ χοντραριο δε λοσ ηοµβρεσ χυψα παρτιχιπαχι⌠ν
νο εσ σιγνιφιχατιϖα εν ελ εσπαχιο ρεπροδυχτιϖο, λο θυε οχασιονα χονδιχιονεσ δε δεσιγυαλδαδ
εν ελ ηογαρ.
Ελ µαρχο ϕυρδιχο ναχιοναλ, λα Χονστιτυχι⌠ν, λα Λεψ Φεδεραλ δελ Τραβαϕο ψ λα Λεψ Γενεραλ παρα
λα Ιγυαλδαδ εντρε Μυϕερεσ ψ Ηοµβρεσ, ρεχονοχε λοσ δερεχηοσ λαβοραλεσ δε λασ µυϕερεσ,
ασιµισµο εν ελ 〈µβιτο ιντερναχιοναλ ελ Εσταδο µεξιχανο ηα ρατιφιχαδο εντρε οτροσ, ελ
Χονϖενιο 100 σοβρε Ιγυαλδαδ δε Ρεµυνεραχι⌠ν, ελ Χονϖενιο 111 σοβρε λα ∆ισχριµιναχι⌠ν
ψ λα Χονϖενχι⌠ν παρα λα Ελιµιναχι⌠ν δε τοδασ λασ φορµασ δε ∆ισχριµιναχι⌠ν χοντρα λα Μυϕερ
(ΧΕ∆ΑΩ).
Ελ εφεχτιϖο γοχε δε λοσ δερεχηοσ λαβοραλεσ δε λασ µυϕερεσ εσ υν ρεθυισιτο ινδισπενσαβλε παρα
ελ δεσαρρολλο εν χονδιχιονεσ δε ιγυαλδαδ εν λα εσφερα λαβοραλ. Εντρε λοσ γρυποσ δε µυϕερεσ
θυε ενφρενταν σιτυαχιονεσ εσπεχιαλεσ παρα εϕερχερ συσ δερεχηοσ λαβοραλεσ σε δα εν ελ
φεν⌠µενο δε λα µιγραχι⌠ν, θυε τραστοχα λα ϖιδα χοµυνιταρια, τρασφορµα λοσ ρολεσ δε γνερο
ψ φαµιλιαρεσ, δεσεστρυχτυρα λοσ σιστεµασ δε οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ. Πορ οτρο λαδο λα φαλτα δε
πολτιχασ δε ινµιγραχι⌠ν χοντριβυψε θυε εστε γρυπο δε µυϕερεσ ϖιϖα υνα σιτυαχι⌠ν ιρρεγυλαρ
λο θυε λασ χονδιχιονα α λα ηορα δε εξιγιρ συσ δερεχηοσ λαβορεσ ψ χονδιχιονεσ διγνασ δε
τραβαϕο ψ σαλαριο. Λασ µυϕερεσ ρυραλεσ ε ινδγενασ χυψα παρτιχιπαχι⌠ν εχον⌠µιχα σε διφιχυλτα
δεβιδο α θυε νο σε δελιµιτα λο θυε ρεπρεσεντα ελ τραβαϕο, λα αψυδα ψ ελ τραβαϕο ρεµυνεραδο,
αυν χυανδο εστασ αχτιϖιδαδεσ σεαν διστιντασ α λασ λαβορεσ δοµστιχασ.
Ελ Χονϖενιο 169 δε λα ΟΙΤ, σοβρε Πυεβλοσ Ινδγενασ ψ Τριβαλεσ, χονµινα α λοσ γοβιερνοσ α
αδοπταρ µεδιδασ εσπεχιαλεσ παρα γαραντιζαρ α λοσ τραβαϕαδορεσ περτενεχιεντεσ α εστοσ
πυεβλοσ υνα προτεχχι⌠ν εφιχαζ ψ γοχε δε ιγυαλδαδ δε οπορτυνιδαδεσ ψ δε τρατο. Λα
∆εχλαραχι⌠ν Υνιϖερσαλ δε λοσ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ ρεχονοχε θυε τοδα περσονα τιενε δερεχηο
α λα σεγυριδαδ σοχιαλ. Πορ συ παρτε ελ Παχτο Ιντερναχιοναλ δε ∆ερεχηοσ Εχον⌠µιχοσ, Σοχιαλεσ
ψ Χυλτυραλεσ ρεχονοχε ελ δερεχηο δε τοδα περσονα α λα σεγυριδαδ σοχιαλ.
Λα Χονϖενχι⌠ν σοβρε λα Ελιµιναχι⌠ν δε Τοδασ λασ Φορµασ δε ∆ισχριµιναχι⌠ν χοντρα λα Μυϕερ,
οβλιγα α λοσ Εσταδοσ Παρτεσ α αδοπταρ λασ µεδιδασ απροπιαδασ παρα ασεγυραρ α λα µυϕερ. Ελ
Προτοχολο Αδιχιοναλ α λα Χονϖενχι⌠ν Αµεριχανα σοβρε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ εν Ματερια δε
∆ερεχηοσ Εχον⌠µιχοσ ψ Σοχιαλεσ, σε〉αλα θυε ελ δερεχηο α λα σεγυριδαδ σοχιαλ, ασιµισµο λα
3
Πλαταφορµα δε Αχχι⌠ν δε Βειϕινγ εσταβλεχε χοµο υνα µεδιδα δε λοσ γοβιερνοσ λα χρεαχι⌠ν
δε σιστεµασ δε σεγυριδαδ σοχιαλ δονδε νο εξισταν.
Φιναλµεντε εν εστε δοχυµεντο σε δεσαρρολλα αµπλιαµεντε ελ τεµα δε λα διϖερσιδαδ δε
εµπλεοσ, ψα θυε εν λοσ λτιµοσ 40 α〉οσ ελ ινχρεµεντο δε λασ µυϕερεσ εν ελ 〈µβιτο λαβοραλ
εσ ιννεγαβλε, σιν θυε εστο λεσ ηαψα τραδο ιγυαλδαδ εν λασ χονδιχιονεσ δε τραβαϕο, νι εν ελ
ρεπαρτο δε λασ οβλιγαχιονεσ δοµστιχασ. Χον βασε εν ινφορµαχι⌠ν προπορχιοναδα πορ ελ ΙΝΕΓΙ
σε πρεσενταν εσταδστιχασ δε παρτιχιπαχι⌠ν εν λασ αχτιϖιδαδεσ ρεµυνεραδασ ασ χοµο υν
αµπλιο εστυδιο εν λοσ πορχενταϕεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν εν λοσ σεχτορεσ ταντο πριϖαδο χοµο δελ
εσταδο. Εν ελ σεχτορ φινανχιερο, ελ χοµερχιο, πεσχα, αχυιχυλτυρα, ετχ.
Παλαβρασ χλαϖε:
Μυϕερεσ, τραβαϕο, µερχαδο λαβοραλ, τραβαϕοσ νο τραδιχιοναλεσ, φορµαλιζαχι⌠ν δελ µερχαδο
λαβοραλ.
4
Χοντενιδο
Ιντροδυχχι⌠ν
5
Ι. Μαρχο νορµατιϖο οχυπαχιοναλ ιντερναχιοναλ ψ ναχιοναλ
6
ΙΙ. Λασ τρανσφορµαχιονεσ δελ µερχαδο λαβοραλ εν Μξιχο
8
1. Σεγυριδαδ σοχιαλ
10
2. Λα διϖερσιδαδ δε εµπλεοσ
12
ΙΙΙ. Λασ τρανσφορµαχιονεσ δελ µερχαδο λαβοραλ ψ λα σιτυαχι⌠ν ψ ποσιχι⌠ν δε
λασ µυϕερεσ φρεντε α λοσ τραβαϕοσ χονσιδεραδοσ νο τραδιχιοναλεσ
17
1. Μαρχο ηιστ⌠ριχο
18
2. Λα φορµαλιζαχι⌠ν δελ µερχαδο λαβοραλ
19
3. Ελ εµπλεο φεµενινο εν Μξιχο
22
4. Λασ οχυπαχιονεσ µ〈σ πρεχαριασ παρα λασ µυϕερεσ
24
5. Λα σιτυαχι⌠ν δε λασ µυϕερεσ εν ελ σεχτορ φορµαλ ε ινφορµαλ εν Μξιχο
28
6. Λασ τρανσφορµαχιονεσ δελ µερχαδο προφεσιοναλ εν Μξιχο
32
Ις. Λα αδοπχι⌠ν δε µεδιδασ ψ πολτιχασ πβλιχασ παρα προτεγερ λα σαλυδ ψ λασ
χονδιχιονεσ λαβοραλεσ δε λασ µυϕερεσ εν τραβαϕοσ χονσιδεραδοσ νο
τραδιχιοναλεσ
33
1. Βρεχηασ σαλαριαλεσ
33
2. Ελαβοραχι⌠ν ψ απλιχαχι⌠ν δε ινστρυµεντοσ νορµατιϖοσ σοβρε λα σαλυδ δε λασ
µυϕερεσ εν τραβαϕοσ χονσιδεραδοσ νο τραδιχιοναλεσ
35
ς. Τρανσφορµαχι⌠ν δελ µοδελο προδυχτιϖο (ιντεγραχι⌠ν δε λασ µυϕερεσ εν ελ
〈µβιτο λαβοραλ χονσιδεραδο µασχυλινο)
37
1. Πρινχιπαλεσ χαυσασ
37
2. Μαγνιτυδ δελ φεν⌠µενο
40
3. Λασ βρεχηασ σαλαριαλεσ
45
4. Ροµπερ ελ µολδε, τραβαϕοσ νο τραδιχιοναλεσ
48
5. Εστερεοτιποσ ψ δοβλε ϕορναδα
50
ςΙ. Χονσιδεραχιονεσ φιναλεσ
52
Ρεφερενχιασ
54

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA